Algemene voorwaarden

PrijsEngel.nl (onderdeel van GSD ICT-services BV) volgt de algemene leveringsvoorwaarden van GSD ICT-services BV welke voor consumenten en organisaties zijn bepaald. Voor zakelijke overeenkomsten gelden afwijkende afspraken. Een exemplaar kunt u zowel via Adobe PDF reader raadplegen als download dan wel een exemplaar opvragen bij service@gsd-ictservices.nl

 

Statutaire naam:

GSD ICT-Services B.V.

Rumpenerstraat 4A

6443 CD Brunssum

Tel: 045-7440445

Mail: service@gsd-ictservices.nl

KvK: 59095229 Maastricht

 

IBAN: NL92 INGB 0006 3443 95

BIC: INGBNL2A

BTW: NL8533.15.255.B01

Bereikbaar: Maandag t/m Vrijdag 08:00 – 17:00

 

Definities

– Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PrijsEngel.nl

– Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij PrijsEngel.nl via een technisch systeem voor de verkoop op afstand gebruik maakt voor het online verkopen van producten en/of diensten aan gebruikers via communicatie op afstand.

– Communicatie op afstand: Een technisch systeem waarbij consument en PrijsEngel.nl niet gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

– Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht

– Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor consumenten om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

– Dag: Kalenderdag

– Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

– Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PrijsEngel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Maastricht onder het nummer 590952297 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook via Internet te raadplegen, zie http://www.gsd-ictservices.nl/algemene_voorwaarden

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij PrijsEngel.nl als leverancier van producten en diensten optreed.

1.3 Onder consument wordt verstaan: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PrijsEngel.nl

1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten aanvaard de consument de algemene voorwaarden van GSD ICT-Services BV. De algemene voorwaarden worden bij inschrijving beschikbaar gesteld alvorens consument een bestelling plaatst.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke goedkeuring van PrijsEngel.nl worden afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

2. Betaling

2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van contant,ideal en vooruitboeking,. GSD ICT-Services BV behoudt zich het recht de betalingswijze zelf veranderen of aan te passen in kosten. Hierbij wordt de wens van de consument zover mogelijk in acht genomen.

2.2.Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals bepaald in art. 2.1 van deze Voorwaarden. GSD ICT-Services BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om tussen partijen nadere betalingsvoorwaarden vast te stellen.

2.3 Cheques, Credit Cards en contanten uit het buitenland en vreemde valuta’s worden door GSD ICT-Services BV niet geaccepteerd.

2.4 Niet tijdige betalingen geeft GSD ICT-Services BV het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

 

2.5 Door PrijsEngel.nl in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geeft de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Bij verstrijken van de betalingstermijn zijn alle betalingen uit welke hoofd dan ook direct opeisbaar door GSD ICT-Services BV.

2.6 Vooruit- en facturatie betalingen doet u op bankrekening IBAN NL92 INGB 0006 3443 95 ten name van GSD ICT-Services B.V. Brunssum. Orders worden bij vooruitbetaling verwerkt zodra een betaling op de rekening van GSD ICT-Services BV is ontvangen.

2.7 PrijsEngel.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

2.10 Bij niet of niet tijdige betaling is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de Klant vanaf die dag over het openstaande bedrag rente verschuldigd vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, van minimaal de wettelijk geldende rente.

 

2.11 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die GSD ICT-Services BV , als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken. De voortvloeiende (incasso)kosten worden klant in rekening gebracht

 

2.12 In geval van niet tijdige betaling is GSD ICT-Services BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1.Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder aftrek of verrekening ontvangen zijn.

2.Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft GSD ICT-Services BV het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van ophogingen dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

4.Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen genoemd op de website van PrijsEngel.nl zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van grafische- en typefouten.

3.2 Alle prijzen genoemd op de website van PrijsEngel.nl zijn vermeld met het Euro (€) valuta, tenzij anders aangegeven.

3.3 Alle prijzen vermeld door PrijsEngel.nl zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De consument kan ervoor kiezen om de weergave hierin standaard op exclusief BTW vermelding te plaatsen.

3.4 Alle prijzen vermeld op GSD ICT-Services BV zijn exclusief verzendkosten en exclusief kosten voor betalingswijze.

3.5 Aanbiedingen van GSD ICT-Services BV wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.6 Alle aanbiedingen van PrijsEngel.nl zijn vrijblijvend en GSD ICT-Services BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

3.7 Prijswijzigingen zullen na totstandkoming van de overeenkomst niet wijzigen tenzij dit door GSD ICT-Services BV is bedongen waarbij consument bij wijziging altijd gebruik kan maken van een opzegging van de overeenkomst.

 

4. Levering

4.1 De levering van producten en diensten vindt alleen plaats binnen Nederland, Belgie, Duitsland

4.2 GSD ICT-Services BV kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort of backorder zal de klant binnen 30 dagen na ingangsdatum van de koopovereenkomst worden geïnformeerd.

4.3 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van GSD ICT-Services BV. De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te

ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan GSD ICT-Services BV. Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij overschrijding van de leveringstermijn.

4.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de Klant in ontvangst wordt genomen op het tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres..

4.5 De Klant is verplicht om de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient de Klant binnen twee (2) weken schriftelijk en gemotiveerd aan GSD ICT-Services BV te melden.

4.6 GSD ICT-Services BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door GSD ICT-Services BV gedragen. Een nalevering vindt plaats zodra bestelde producten op voorraad zijn of een alternatief product voorhanden is en akkoord is bevonden door de klant.

4.7 Retour oude hardware

De Klant krijgt de mogelijkheid om oude hardware in te leveren welke bij GSD ICT-Services BV is aangeschaft, dit conform de regeling van ICT Milieu. Klant dient tevens een factuur of ordernummer bij zijn retour te vermelden en dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verpakkingswijze. GSD ICT-Services BV behoudt zich het recht ondeugdelijke verpakkingen te weigeren.

Producten die in aanmerking komen voor een degelijke regeling zijn:

– apparaten die stroom gebruiken. Dit kan via een snoer, een batterij of door voeding via een ander apparaat.

– complete apparaten, dat wil zeggen onderdelen vallen niet onder de reikwijdte van de WEEE- richtlijn. Voorbeelden

van onderdelen zijn: interne modems, moederborden, geluidskaarten, interne drives, koelers, etc.

– randapparatuur valt wel onder de reikwijdte, zoals externe modems, externe drives, muizen, toetsenborden,

monitoren, etc.

 

5. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

5.1.1      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.1.2      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.1.3      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.1.4        Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.1.5      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

5.1.6        Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

5.2 Eisen die GSD ICT-Services BV stelt aan retourneren zijn:

– Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden.

– De producten mogen niet geactiveerd/gebruikt zijn.

– Complete onbeschadigde en originele verpakking dient aanwezig te zijn waar geen eigen kenmerken op zijn geplaatst. Product dient in verkoopbare staat te zijn.

– Verzegelingen mogen niet verbroken zijn (bv. Software of Hardware-seal). GSD ICT-Services BV heeft het recht om gebruikte artikelen die retour gestuurd zijn zonder opgave van reden te weigeren of middels een restockingfee te herwaarderen.

5.3 De consument kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 14 dagen na levering.

5.4 GSD ICT-Services BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5.5 Het ruilen of terugsturen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld in-ear hoofdtelefoons), is niet mogelijk.

5.6 De bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing voor consumenten, Voor zakelijke Klanten gelden andere bepalingen die van toepassing zijn bij koop op afstand conform het Nederlands recht.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 GSD ICT-Services BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeert gebruik of gebruik buiten de specificaties.

6.2 Indien een bestelling na verzendbevestiging nog niet is ontvangen en/of er schade binnen 24 uur na ontvangst van de levering is gemeld aan GSD ICT-Services BV ontvangt de Klant kosteloos een nieuw product welke in de officiële bestelling was geplaatst.

6.3 GSD ICT-Services BV kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

 

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige toekomende rechten van de Klant, heeft GSD ICT-Services BV het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant en zonder dat GSD ICT-Services BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GSD ICT-Services BV kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of overige in het verkeer geldende opvattingen aan GSD ICT-Services BV kan worden toegerekend.

 

8. Afbeeldingen

8.1 Plaatjes die op de site, folders en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product(en). GSD ICT-Services BV aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website

8.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

9. Garantie

9.1 GSD ICT-Services BV hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode welke door de toeleverancier wordt gegeven op een product, tenzij anders is overeengekomen. GSD ICT-Services BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. GSD ICT-Services BV respecteert de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de consument toekent

9.2 Indien een product defect raakt rekenen wij geen kosten om een garantieafhandeling voor de klant te verzorgen indien dit binnen de fabrikantgarantietermijn valt. De klant staat vrij om zelf een defect rechtstreeks te laten repareren. Deze kosten zijn exclusief de kosten die eventueel voor de reparatie door de fabrikant worden belast en/of onderzoekskosten.

9.3 Garantie op producten vervalt bij:

– het verlopen van de garantieperiode

– bij onzorgvuldig gebruik

– indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant

– indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires

– software anders dan de meegeleverde systeemsoftware

9.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.

 

10. Verzendkosten

10.1 GSD ICT-Services BV berekent de verzendkosten per bestelling. De actuele verzendkosten kunt u vinden op de site van PrijsEngel.nl, PrijsEngel.nl/levertijden

10.2 GSD ICT-Services BV heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze logistieke partners. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen. Deze tarieven kan de klant vooraf altijd specifiek opvragen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

GSD ICT-Services BV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door GSD ICT-Services BV aan de Klant geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door GSD ICT-Services BV ten behoeve van de consument in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat GSD-ICT Services BV van de Klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de consument in de nakoming van de tussen GSD ICT-Services BV en de consument gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag CISG wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van GSD ICT-Services BV , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

12.4 Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over geleverde producten en/of diensten van GSD ICT-Services BV neemt u dan bij voorkeur per email contact op met ons via service@gsd-ictservices.nl . PrijsEngel.nl neemt binnen 14 dagen contact met u op

 

 

13. Diensten

13.1 In het geval dat GSD ICT-Services BV een offerte zendt, en de klant schriftelijk hiermee akkoord is gegaan, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 In geval van grove schending van de betalingstermijn deadline te weten 14 dagen na factuurdatum is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan GSD ICT-Services BV verschuldigd. Hiervoor wordt 4% over het openstaande bedrag per maand in rekening gebracht, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

13.3 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door GSD ICT-Services BV bent u € 19,95 verschuldigd aan administratiekosten en indien PrijsEngel.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van GSD ICT-Services BV om in plaats daarvan de daadwerkelijke incassokosten te vorderen.

13.4 De consument is niet toegestaan verrekening toe te passen. Verrekeningen kunnen uitsluitend pas na overleg met GSD ICT-Services BV worden toegepast indien hiervoor toestemming is verleend door GSD ICT-Services BV.

 

14. RMA (return materials authorised)

14.1 De consument dient per E-mail, of welke communicatiemiddel dan ook, een RMA-nummer aan te vragen. Na het RMA-nummer moet het product(en) op eigen kosten opgestuurd worden naar GSD ICT-Services BV, deze kosten kunt u niet verhalen op GSD ICT-Services BV tenzij het een DOA betreft. GSD ICT-Services BV zal er naar streven om binnen 48 uur na ontvangst van het defecte product(en) aangeven of het product(en) in aanmerking komen voor een RMA-procedure.

14.2 Bij een RMA-procedure/zending dient GSD ICT-Services BV te worden voorzien van RMA-nummer, factuur een duidelijke omschrijving van het defect product. Zonder deze gegevens zal GSD ICT-Services BV de RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.

14.3 GSD ICT-Services BV is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat alle data wordt opslagen op een andere locatie alvorens het defecte product(en)/syste(e)m(en) naar GSD ICT-Services BV word verstuurd.

14.4 RMA Procedure bij GSD ICT-Services BV is gebaseerd op Carry-in. Dit is exclusief artikelen die on-site garantie hebben bij de fabrikant. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA/garantieafhandeling een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Voor specifieke voorwaarden betreffend afhandeling van een rma procedure kan men dit navragen bij GSD ICT-Services BV daar de garantiebepalingen van de fabrikanten voordurend aan aanpassingen onderhevig zijn. Voor de wijze van afhandeling kan telefonisch contact worden opgenomen met de RMA-afdeling van GSD ICT-Services BV. GSD ICT-Services BV hanteert doorgaans first-in first-out principe.

14.5 Indien GSD ICT-Services BV het gerepareerde artikel naar de klant retourneert dienen wij hiervoor € 8,00 verzendkosten in rekening te brengen.

14.6 Indien een RMA-verzoek onterecht is wordt er €50,00 onderzoekskosten in rekening gebracht.

14.7 Een RMA-procedure duurt maximaal 12 weken, waarbij de consument deze tijdsduur zal respecteren.

14.8 Indien het RMA-procedure langer duurt dan 12 weken heeft de consument het recht op een nieuw product die rechtstreeks vanuit de voorraad zal geleverd worden.

14.9 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van GSD-ICT Services BV.

14.10 Indien het product binnen 2 weken na ontvangst defecten vertoond kan deze direct omgeruild worden voor een nieuw exemplaar, mits op voorraad en wij daadwerkelijk het defect hebben erkend. De hierdoor gemaakte verzendkosten kunnen niet op GSD ICT-Services BV verhaald worden.

14.11 DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 7 werkdagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking word geretourneerd. GSD ICT-Services BV aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door GSD ICT-Services BV opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.

14.12 Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper.

14.13 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan GSD ICT-Services BV.

14.14 Wanneer een product onder DOA valt kan de consument de gemaakte transportkosten verhalen bij GSD ICT-Services BV met een maximum van €8,00 per retour, deze kosten zullen binnen een week nadat het RMA-proces is afgehandeld gecrediteerd worden.

14.15 Indien het product niet meer geproduceerd wordt zal GSD ICT-Services BV het product voor de huidige dagwaarde crediteren, niet meer dan wat gefactureerd is.

 

15. Annuleren van bestellingen

 

Indien het opgegeven leveringsperiode 30 dagen overschrijdt krijgt de Klant de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).

 

16. Overige

16.1 Wanneer door GSD ICT-Services BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Enige soepelheid bij het gebruik van deze Algemene Voorwaarden door GSD ICT-Services BV ontleent de klant geen enkel recht daarop.

16.2 Indien een of meer van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten met GSD ICT-Services BV in strijd is met geldende wettelijke voorschriften, zal deze bepaling(en) komen te vervallen en vervangen worden door een door GSD ICT-Services BV gewijzigde rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16.3 GSD ICT-Services BV is bevoegd om bij eventuele uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

17. Privacy

De Klant van GSD ICT-Services BV geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke GSD ICT-Services BV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van GSD ICT-Services BV. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.

 

18. Klachtenprocedure

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar service@gsd-ictservices.nl.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.